درگذشت بنیان گذار مجموعه زنده یاد پژوهش

Thrill Fair